Regulamin

 

Regulamin sklepu internetowego SpaceQuest

 

Sklep internetowy SpaceQuest działający pod adresem http://www.spacequest.pl prowadzony jest przez firmę handlowo-usługową Beyond the Wood Maciej Wanicki z siedzibą w Głuchołazach (pow. nyski) przy ul. Nałkowskiej 17 lok. 5, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem Regon 161596031, NIP 7532349563.

 

Pojęcia użyte w regulaminie:

Firma - Firma Handlowo Usługowa Beyond The Wood Maciej Wanicki z siedzibą w Głuchołazach 48-340 przy ul Nałkowskiej 17 lok. 15 Regon 161596031, NIP 7532349563.

Sklep - Sklep internetowy SpaceQuest działający pod adresem http://www.spacequest.pl prowadzony jest przez Firmę Handlowo-Usługową Beyond the Wood Maciej Wanicki.

Klient - osoba fizyczna, prawna lub jednostka w rozumieniu art. 33 z indeksem 1 Kodeksu Cywilnego, dokonująca zakupów w Sklepie.

Bilet – Dokument w formie elektronicznej uprawniający posiadacza do uczestniczenia w oferowanych przez Sklep wydarzeniach rozrywkowy.

 

1. Postanowienia ogólne.

1.1 Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu oraz sprzedaży Biletów na wydarzenia rozrywkowe oferowane przez Sklep. Każdy Klient najpóźniej w chwili wyrażenia woli na związanie się umową na odległość ze Sklepem ma możliwość oraz zobowiązany jest do zapoznania się z treścią regulaminu i zaakceptowania jego postanowień.

1.2 Sklep prowadzi sprzedaż Biletów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o oferowanych Biletach, dokładne opisy wydarzeń, na które Bilety są oferowane, daty i ceny wydarzeń Sklep zamieszcza na stronie http://www.spacequest.pl.

1.3 Klientem sklepu może być osoba fizyczna posiadającą co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna lub jednostka nie posiadająca osobowości prawnej.

1.4 Do korzystania ze Sklepu Internetowego http://www.spacequest.pl niezbędne jest urządzenie z dostępem do sieci Internet (komputer lub inne urządzenie multimedialne) wyposażone w przeglądarką internetową umożliwiającej obsługę skryptu html:// (np. Internet Explorer, Chrome, FireFox, Opera) oraz aktywne konto poczty elektronicznej (w celu złożenia zamówienia w Sklepie).

1.5 Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem.

1.6 Firma w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność z infrastrukturą techniczną Klienta.

1.7 Zamówienia od Klientów przyjmowane są 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

 

2 Zamówienia i płatność

2.1 W celu złożenia zamówienia Klient powinien:

  • odnaleźć interesujące go wydarzenie(a) rozrywkowe, z oferty zamieszczonej przez Sklep na stronie http://www.spacequest.pl, a następnie wybrać je poprzez użycie opcji (kliknięcie) „rezerwacja”.
  • Złożenie zamówienia następuje poprzez wypełnienie formularza określającego szczegóły płatności , wybranie opcji płatności, zaakceptowanie regulaminu oraz zasad przetwarzania danych osobowych, i wybór opcji (kliknięcie) „Rezerwuję i płacę”.
  • Po złożeniu zamówienia, Klient zobowiązany jest dokonać płatności ceny składowej za zamówione Bilety.

2.2 Płatność za zamówione bilety dokonywana jest poprzez moduł płatniczy PayU. Cena składowa stanowi sumę cen jednostkowych poszczególnych, wybranych przez Klienta Biletów. Ceny jednostkowe umieszczone są pod każdym Biletem, w opisach poszczególnych Biletów, oraz nad formularzem określającym szczegóły płatności, w zakładce Zamówienia.

2.3 W ciągu 24 godzin od momentu zaksięgowania przelewu bankowego na koncie bankowym Sklepu, Sklep zobowiązuje się potwierdzić otrzymany przelew bankowy oraz świadczenie usługi, poprzez przesłanie wiadomości poczty elektronicznej (e-mail) na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta.

2.4 Po uprzednim skontaktowaniu się ze Sklepem (poprzez pocztę elektroniczną Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.) Klient może otrzymać fakturę VAT za złożone zamówienia. Faktura zostanie dostarczona Klientowi na zasadach i w terminach wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług (VAT). W przypadku otrzymania przez Sklep całości zapłaty za złożone zamówienia, fakturę VAT wystawia się Klientowi nie później niż 15 (piętnastego) dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zapłata została przez Firmę otrzymana. Faktura może zostać wysłana na adres pocztowy podany przez Klienta (za pośrednictwem Poczty Polskiej, listem poleconym) w procesie składania zamówienia lub w podanym w komunikacji elektronicznej (e-mailowej), w formie elektronicznej (przesłana w formie pliku pdf na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej) lub poprzez odbiór osobisty.

2.5 Za przyjęcie zamówienia oraz dostawę Biletów (poprzez pocztę elektroniczną) Sklep nie pobiera opłat. Płatność za Bilety ze strony sklepu również zwolniona jest z dodatkowych opłat. Listowne dostarczenie faktury VAT za pośrednictwem Poczty Polskiej obarczona jest dodatkową opłatą wynikającą z taryfy Poczty Polskiej (5 zł 50 gr, usługa zwolniona z podatku VAT).

 

3. Odstąpienie od umowy, zwroty biletów.

3.1 Klientowi zawierającemu umowę na odległość ze Sklepem, na podstawie art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 roku) nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy.

3.2 W przypadku odwołania wydarzenia, na które Klient zakupił Bilet, zmiany jego daty, programu, godziny lub miejsca rozpoczęcia, Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji i otrzymania zwrotu poniesionych kosztów. W tym celu powinien wysłać wiadomość poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. wyrażając w niej chęć zwrotu Biletu, podać numer zamówienia oraz dane rachunku bankowego (wystarczy numer rachunku bankowego), na które ma zostać wykonany przelew środków. Sklep zobowiązuje się wykonać zwrot środków niezwłocznie po otrzymaniu wyżej wymienionych informacji.

 

4. Dane osobowe

4.1 Składając zamówienie w Sklepie, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów realizacji zamówienia oraz archiwizacji ich w bazie Sklepu. Dane osobowe są chronione zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Dane osobowe podawane są dobrowolnie. Klienci Sklepu maja prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.

4.2 Niektóre dane osobowe (imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej [e-mail], numer telefonu) Klienta mogą zostać przekazane Organizatorom wydarzeń rozrywkowych, na które Klient zakupił Bilet, jedynie dla potrzeb organizacyjnych wydarzenia.

4.3 Administratorem danych osobowych jest F.H.U. Beyond the Wood Maciej Wanicki z siedzibą w Głuchołazach (pow. nyski) przy ul. Nałkowskiej 17 lok. 5, Regon 161596031, NIP 7532349563

 

5. Kontakt

Maciej Wanicki

Telefon +48 602 765 653 (opłata wg. cennika operatora)

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Beyond the Wood Maciej Wanicki

Nałkowskiej 17 lok. 5,

48-340 Głuchołazy

 

6. Postanowienia końcowe

6.1 Umowa kupna-sprzedaży zawierana jest pomiędzy Klientem a P.H.U. Beyond the Wood Maciej Wanicki.

6.1 Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

6.2 Sklep nie ponosi odpowiedzialności, za błędy w zamówieniach wynikłe z podania przez Klienta błędnych danych.

6.3 Sklep, w celu ułatwienia korzystania z witryny, używa plików Cookies. Klient, który nie wyraża zgody aby plik Cookies były wykorzystywane przez jego urządzenie, powinien wybrać odpowiednią opcję w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej.

6.4 Ewentualne spory pomiędzy Sklepem a Klientem, zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z Kodeksem Postępowania Cywilnego (Dz.U.2014.101 z późn. zm.)

6.5 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego (Dz.U.2014.121 | ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.
z późn. zm.) oraz Ustawy o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827 z dnia 2014 czerwca 24 z późn. zm.).

6.6 Sklep zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany wchodzą w życie po upływie 14 dni od ich ogłoszenia i zostaną ogłoszone na stronie Sklepu

6.7 Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 20.05.2016

 

ZAPISZ SIE NA NEWSLETTER!